Κύπρος

Διεθνής Ημέρα Νεολαίας 12 Αυγούστου 2023

Μήνυμα του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Δρος κ. Κυριάκου Κενεβέζου για τη “Διεθνή Ημέρα Νεολαίας”

Η Θεσμοθέτηση του εορτασμού Διεθνών Ημερών στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας, της πολιτικής βούλησης και διαθέσιμων πόρων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων, αλλά και για την προβολή και ενίσχυση σημαντικών επιτευγμάτων της ανθρωπότητας.

Η 12η Αυγούστου κάθε έτους έχει θεσμοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) να εορτάζεται ως Διεθνής Ημέρα Νεολαίας (International Youth Day), με κύριο στόχο να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε όλον τον κόσμο, καθώς και να αναδείξει τις δυνατότητές, τη συνεισφορά και τον σημαντικό ρόλο τους ως ενεργών εταίρων στην παγκόσμια κοινωνία, προβάλλοντας, χωρίς αποκλεισμούς, τις ιδέες, τις σκέψεις και τα οράματά τους με σκοπό την αλλαγή και την πρόοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Ο.Η.Ε. (πηγή: Be Seen Be Heard Campaign), σήμερα, το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών και το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανέλθει στο 57% μέχρι τα τέλη του έτους 2030. Σε αντιδιαστολή με τα στοιχεία αυτά, ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο το 2,6% των βουλευτών είναι κάτω των 30 ετών και, μάλιστα, λιγότερο από το 1% αυτών των νεαρών βουλευτών είναι γυναίκες. Παραταύτα, η πλειοψηφία των ανθρώπων, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμφωνεί ότι η ηλικιακή ισορροπία στην πολιτική είναι λάθος και ότι περισσότερες ευκαιρίες εκπροσώπησης για τους νεότερους θα βελτίωναν τα κατεστημένα πολιτικά συστήματα.

Χωρίς αμφιβολία, η φωνή των νέων ανθρώπων πρέπει να εκπροσωπείται και να ακούγεται.

Η παραδοχή αυτή ορίζει και τις συλλογικές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αναδεικνύουμε και να στηρίζουμε, έμπρακτα, θέτοντας στόχους, αναπτύσσοντας δράσεις συμμετοχής και παρέχοντας ευκαιρίες, τη σημασία της νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου και ενός καλύτερου βιώσιμου, αειφόρου, καινοτόμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος.

Καλούμαστε, μέσω της εκπαίδευσης, επιμορφωτικών προγραμμάτων και του σχεδιασμού παράλληλων δράσεων μη τυπικής μάθησης, να παρέχουμε στους νέους μας, χωρίς αποκλεισμούς, την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, να διευρύνουν τις δεξιότητές και την κατάρτισή τους, δρομολογώντας θετικές κοινωνικές αλλαγές

Οφείλουμε να αναλάβουμε τη δέσμευση για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη στήριξη και την προώθηση πολιτικών, μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και μέτρων, τα οποία σχετίζονται τόσο με τη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της συμμετοχικότητα της εκπαίδευση όσο και την επιδότηση της κατάρτισης και απασχόλησης των νέων στην αγορά εργασίας.

Πρέπει, κυρίως, να ενθαρρύνουμε και να ενισχύσουμε, μέσω στοχευμένων δράσεων την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, δίνοντάς τους το βήμα να αρθρώσουν τον λόγο τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες και τους στόχους τους, να διατυπώσουν τις ιδέες, τις θέσεις και τις προτάσεις τους, αλλά και την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, διασφαλίζοντας τον συνεχή διάλογο και τη διαβούλευση με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών σχετικών με τη Νεολαία, ώστε να εξελιχθούν και να αναδειχθούν σε ενεργούς υπεύθυνους πολίτες και συνδιαμορφωτές των κοινωνικών εξελίξεων.

Ως κεντρικό θέμα της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας για το 2023 έχουν οριστεί οι «Πράσινες Δεξιότητες για τη Νεολαία: Προς έναν Αειφόρο Κόσμο / Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World».

Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε. η επιτυχημένη μετάβαση προς έναν πιο πράσινο κόσμο θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων στον πληθυσμό. Οι πράσινες δεξιότητες είναι γνώσεις, ικανότητες, αξίες και συμπεριφορές που απαιτούνται για τη ζωή, την ανάπτυξη και την υποστήριξη μίας βιώσιμης και αποδοτικής από πλευράς πόρων κοινωνίας, οι οποίες αν και αφορούν άτομα όλων των ηλικιών έχουν επαυξημένη σημασία για τους νέους μας, που, αφού εκπαιδευτούν, θα συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η εντεινόμενη περιβαλλοντική κρίση και οι σοβαρές συνέπειές της για τον πλανήτη και την ποιότητα ζωής των τωρινών και των μελλοντικών γενεών, απαιτεί, ασφαλώς, την επαναξιολόγηση του τρόπου ζωής μας και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με το περιβάλλον, καταδεικνύοντας το ρόλο και την ευθύνη της παγκόσμιας κοινότητας να δρομολογήσει αλλαγές για τη διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών και την υιοθέτηση ενός αειφόρου μοντέλου ανάπτυξης.

Προκύπτει, επομένως, όσον αφορά στους νέους μας, επιτακτική η ανάγκη αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών με άξονα την πράσινη μετάβαση και τον σχεδιασμό πράσινων και βιώσιμων στρατηγικών στον τομέα της επιμόρφωσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς ο ρόλος της εκπαίδευσης, σε όλες τις εκφάνσεις της, είναι θεμελιώδης και κομβικός για τη διαμόρφωση ευαισθητοποιημένων και ενημερωμένων, περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών, με πράσινες δεξιότητες, οι οποίοι θα συμβάλλουν, ατομικά και συλλογικά, στο όραμα ενός αειφόρου βιώσιμου κόσμου.

Οι νέοι μας, χωρίς αμφιβολία, έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν θετικό και κομβικό ρόλο σε όλα τα θέματα ανάπτυξης και αναπτυξιακής πολιτικής, όταν τους παρέχονται οι γνώσεις και οι ευκαιρίες που χρειάζονται για να ενδυναμωθούν και να ευδοκιμήσουν. Αυτό οφείλουμε να θυμόμαστε και να δρομολογούμε κάθε μέρα που ακολουθεί της θεσμοθετημένης Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας.

 

Αφήστε μια απάντηση