Ομογένεια

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην UNESCO: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΚΛΗΤΗΡΑ

 

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην UNESCO προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση Κλητήρα με μεικτές αποδοχές 2200 ευρώ μηνιαίως.

Απαιτούμενα προσόντα – δικαιολογητικά :

– Μόνιμοι κάτοικοι Γαλλίας με ελληνική ή γαλλική υπηκοότητα.
– Οι Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές.
– Κατώτερο όριο ηλικίας το 23ο έτος συμπληρωμένο.
– Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και γαλλικής γλώσσας.
– Να διαθέτουν εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
– Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Ο/η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, μπορεί να υπαχθεί στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλιστεί σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Το ασφαλιστικό καθεστώς των αλλοδαπών διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν, από την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου τ.ε., επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί. Ο σχετικός φάκελλος θα πρέπει να αποστέλλεται, ταχυδρομικώς στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην UNESCO και στην διεύθυνση: DELEGATION PERMANENTE DE LA GRECE AUPRES DE L΄UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, 75015 PARIS, αλλά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση :

dl.greece@unesco-delegations.org

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021.

 

Αφήστε μια απάντηση