Ομογένεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και  Μεταβυζαντινών Βενετίας: Δημόσια Πρόσκληση

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και  Μεταβυζαντινών Βενετίας: Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο προς χορήγηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σε δημόσια πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο προς χορήγηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προχώρησε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Έχοντας ως βασικό καταστατικό σκοπό την προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών, το Ινστιτούτο προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ελληνικής ιθαγένειας, να υποβάλουν την ερευνητική τους πρόταση στο επιστημονικό πεδίο των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών για τη χορήγηση ετήσιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Θα επιλεγούν συνολικά έως 6 προτάσεις και η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ συνολικά, καταβαλλόμενο σε 4 δόσεις των 2500 ευρώ, ανά τρίμηνο.

Επισημαίνεται ότι οι υπότροφοι καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας θα πρέπει να διαμένουν στο Ινστιτούτο, σε χώρο που θα τους παραχωρηθεί δωρεάν, ενώ θα έχουν πλήρη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη, το Αρχείο και τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. Η χορήγηση υποτροφιών υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και δεν περιλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη και παροχές υγείας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση eeiv@mfa.gr. Στην ίδια διεύθυνση οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τυχόν ερωτήματα.

Διάρκεια υποβολής προτάσεων: Από 7 Φεβρουαρίου 2022 έως και 7 Απριλίου 2022. Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και αγγλικά. Η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα ιταλικά ή στα αγγλικά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει δηλωθεί στην αίτηση και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στις άλλες δύο γλώσσες.

Σημειώνεται ότι βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τα τελικά παραδοτέα. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση της ιταλικής γλώσσας από τους υποψηφίους. Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Αφήστε μια απάντηση