Νέα

Μνημόνιο Κατανόησης για τη στήριξη της βιώσιμης ανοικοδόμησης των ουκρανικών πόλεων

Εμείς, οι δήμαρχοι και ηγέτες ευρωπαϊκών και ουκρανικών πόλεων, καταδικάζουμε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και απευθύνουμε κάλεσμα για την άμεση απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων και την αποκατάσταση της ειρήνης. Δεσμευόμαστε να συνδυάσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προετοιμασία και την πραγμάτωση της ταχείας και βιώσιμης ανασυγκρότησης των ουκρανικών πόλεων, τις οποίες έχουν καταστρέψει οι ρωσικές επιθέσεις από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Βασιζόμενοι στις υφιστάμενες σχέσεις αδερφοποιήσεων που συνδέουν τις πόλεις μας, και στις συνεργασίες που αναπτύξαμε με σκοπό την παροχή έκτακτης βοήθειας από την έναρξη του πολέμου, μέσω της στήριξης ομοτίμων θα επιταχύνουμε την ανοικοδόμηση των αστικών περιοχών, ευθυγραμμιζόμενοι με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (πρωτοβουλία NEB).

Συμβάλλοντας στην πρωτοβουλία της ΕΕ για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας RebuildUkraine, βασιζόμενοι στη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης της Ουκρανίας και στο υπό διαμόρφωση σχέδιο ανασυγκρότησής της, επιθυμούμε να προσφέρουμε ελπίδα, στήριξη και αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό για ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον.

Συμφωνούμε οι ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές να διέπουν τη συνεργασία μας:

Ένα κοινό όραμα για βιώσιμη αστική ανάπτυξη που διασφαλίζει πως τα έργα ανασυγκρότησης εισφέρουν στη δημιουργία αστικών περιοχών και συγκεντρώσεων οι οποίες θα είναι πράσινες, ενεργειακώς αποδοτικές, με υγεία και ασφάλεια, ευημερία, χωρίς αποκλεισμούς, και θα έχουν ανθρώπινο πρόσωπο ενώ θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες.

Σεβασμός του κράτους δικαίου, εξασφαλίζοντας ανάληψη και απόδοση ευθυνών μεταξύ των συνεργαζομένων πόλεων και ύπαρξη διαφάνειας στις συναλλαγές, ιδιαιτέρως δε σε σχέση με τις επενδύσεις, επαναβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της αυτο-διακυβέρνησης, στηρίζοντας την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και τη δημιουργία μέσων και δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των κατά τόπους εμπλεκομένων στη διαδικασία ανασυγκρότησης, και λήψη υπ’όψιν των φιλοδοξιών τους σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, στοιχείων κεντρικής σημασίας για μια νέα αρχή μεταπολεμικά για τις πόλεις και τους πολίτες της Ουκρανίας.

Ως Δίκτυο Πόλεων Eurocities:

Θα εργαστούμε από κοινού για την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη από μεριάς των μελών του Δικτύου Eurocities, ήτοι μέσω 200 και πλέον εκ των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών πόλεων που βρίσκονται αλληλέγγυες στο πλευρό των φίλων ουκρανικών πόλεων προκειμένου για την υλοποίηση έργων ανασυγκρότησης.

Θα συγκεράσουμε και θα οργανώσουμε τους πόρους μας, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης, βέλτιστων πρακτικών, δεξιοτήτων, υλικού και χρηματοοικονομικών πόρων, και θα τους αντιστοιχίσουμε με τα αιτήματα για στήριξη εκ μέρους των Ουκρανών συναδέλφων μας.

Θα συντονίσουμε αποτελεσματικά τις προσπάθειές μας για μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, με σταθερά ενδελεχή εποπτεία των δεσμεύσεων και των επενδύσεων που αναλαμβάνουν οι πόλεις-μέλη, προάγοντας ταυτοχρόνως τις συνέργειες μεταξύ ομοειδών έργων, την καλή κατανομή συγκεκριμένων έργων και προάγοντας βιώσιμες σχέσεις αδερφοποιήσεων.

Θα παράσχουμε βοήθεια για εξεύρεση κονδυλίων της ΕΕ με σκοπό την υλοποίηση των έργων ανασυγκρότησης.

Θα λειτουργήσουμε διευκολυντικά, συμπερ. και των ανταλλαγών με εκπροσώπους της ΕΕ, για να στηρίξουμε και να επικοινωνήσουμε ευκαιρίες για διευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και καίρια πιλοτικά έργα στην κατεύθυνση ενός δικαίου, ασφαλούς, πρασίνου και βιώσιμου κόσμου.

Ως Ένωση Ουκρανικών Πόλεων, σε συνεργασία με το Γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας:

Θα συντάξουμε κατάλογο έργων ανασυγκρότησης κεφαλαιώδους σημασίας για τις πόλεις της Ουκρανίας που καταστράφηκαν στη διάρκεια του ρωσικού πολέμου.

Θα μοιραστούμε πληροφορίες αναφορικά με το ευρύτερο πλαίσιο αστικής ανάπτυξης συγκεκριμένων έργων ανασυγκρότησης, συμπερ. των πτυχών της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας.

Θα συντονίσουμε αποτελεσματικά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης αποφεύγοντας τις αλληλοεπικαλύψεις και διασφαλίζοντας τον πλέον διευρυμένο αντίκτυπο για όλες τις ουκρανικές πόλεις τις οποίες έπληξε ο πόλεμος.

Θα προσφέρουμε μηχανισμό, κατάλληλο και με διαφάνεια, για τη χρηματοδότηση έργων ανασυγκρότησης.

Θα επικοινωνούμε με τις δημόσιες αρχές ώστε να προωθούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση των ουκρανικών πόλεων.

Οργανωτική δομή

Μια μεικτή ομάδα δράσης που θα απαρτίζουν πολιτικοί εκπρόσωποι του Δικτύου Πόλεων Eurocities, της Ένωσης Ουκρανικών Πόλεων και του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας θα επιβλέπει την ανάπτυξη και την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συνεργασίας.

Η ομάδα θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις στη διάρκεια της αρχικής φάσης για λόγους συντονισμού και θα αναφέρεται στους αντίστοιχους εμπλεκόμενους.

Όλα τα μέρη θα φροντίζουν για το σωστό συντονισμό με λοιπές νέες πρωτοβουλίες, συμπερ. εκείνων της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πόλεων & Περιφερειών υπό το συντονισμό της Επιτροπής των Περιφερειών.

Γενικές επιδιώξεις των Συνυπογραφόντων

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης απηχεί την επιδίωξη των Συνυπογραφόντων για  συνεργασία σε μη-αποκλειστική βάση, καλή τη πίστη αλλά χωρίς τη δημιουργία οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης ή το βάρος όποιας ευθύνης από πλευράς εκάστου μέρους.

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης ισχύει από 20ης Αυγούστου 2022. Θα επανεξετάζεται και θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης υπογράφεται στην αγγλική γλώσσα από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του Δικτύου Πόλεων Eurocities, της Ένωσης Ουκρανικών Πόλεων και του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας.

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης αποτελεί μη-δεσμευτική νομική έκφραση των επιδιώξεων των Συμβαλλομένων ως έχουνσήμερα. Δεν παράγει, ούτε σκοπός του είναι  να δημιουργήσει, οποιαδήποτε δεσμευτικά, νομικά ή οικονομικά δικαιώματα για οιονδήποτε εκ των Συνυπογραφόντων στα πλαίσια του εσωτερικού ή του διεθνούς δικαίου.

Υπεγράφη στις 20 Αυγούστου 2022 στο Κίεβο από τους

Dario Nardella, Δήμαρχο Φλωρεντίας και Πρόεδρο Eurocities

André Sobczak, Γενικό Γραμματέα Eurocities

Kyrylo Tymoshenko, Εκτελεστικό Γραμματέα του Συμβουλίου Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών, Αναπληρωτή Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας

Oleksandr Slobozhan, Εκτελεστικό Διευθυντή της Ένωσης Ουκρανικών Πόλεων

Vitali Klitschko, Δήμαρχο Κιέβου και Πρόεδρο της Ένωσης Ουκρανικών Πόλεων

*Λεπτομέρειες προς οριστικοποίηση σε συνάρτηση με τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι συνεργαζόμενες πόλεις  

Αφήστε μια απάντηση