Ι.Μ. Αυστρίας Οικουμενικό Πατριαρχείο Ομογένεια Παροικιακά Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΙΕΝΝΗΣ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Ὁλοκληρώνονται αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα οἱ ἐγγραφὲς τῶν μαθητῶν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης. Μὲ τὴν ἀφορμὴ αὐτὴ κοινοποιοῦμε στοὺς ἀγαπητοὺς γονεῖς καὶ κηδεμόνες ὁρισμένες χρήσιμες πληροφορίες γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ σχολείου καὶ γιὰ τὴν προστασία τῶν μαθητῶν καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας.

 

 

     ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 

  1. Ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση μάσκας καθὼς καὶ ἡ τήρηση τῶν προβλεπομένων ἀποστάσεων ἀσφαλείας.
  2. Ἀκριβὴς τήρηση τῆς ὥρας προσελεύσεως καὶ ἀποχωρήσεως ἀπὸ τὸ μάθημα.
  3. Ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ ἡ παρουσία τῶν γονέων καὶ ἡ παραμονή τους στὶς διδακτικὲς αἴθουσες καὶ στοὺς κοινόχρηστους χώρους τοῦ σχολείου. (Ἐξαιροῦνται οἱ γονεὶς τῶν μαθητῶν τοῦ νηπιαγωγείου καὶ τῆς πρώτης τάξεως τοῦ δημοτικοῦ. Ἐπιτρέπεται, ἕνας ἕνας κάθε φορά,νὰ παραδίδουν καὶ νὰ παραλαμβάνουν τὰ παιδιά τους στὴν εἴσοδο τοῦ σχολείου στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τοῦ μαθήματος).
  4. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ σχολαστικὴ τήρηση τῶν κανόνων ἀσφαλείας καὶ ὑγιεινῆς, ὅπως αὐτὲς καθορίζονται ἀπὸ τὸ αὐστριακὸ κράτος.
  5.  Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς νὰ δείξουν κατανόηση καὶ νὰ βοηθήσουν κατὰ τὸ δυνατὸν στὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ σχολείου, μὲ πνεῦμα συνεργασίας καὶ ἀλληλοβοήθειας.
  6. Ἐὰν κάποιο παιδὶ παρουσιάσει συμπτώματα ἀδιαθεσίας, παρακαλοῦμε νὰ παραμείνει στὸ σπίτι μέχρι νὰ ἐπέλθει ἴασις, ὥστε νὰ προστατευτοῦν οἱ ὑπόλοιποι μαθητὲς καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ τοῦ σχολείου.
  7. Σὲ περίπτωση κρούσματος Covid-19 στὴν οἰκογένεια ἢ στὸ φιλικὸ περιβάλλον, παρακαλοῦμε νὰ ἐνημερωθεῖ ἄμεσα τὸ διδακτικὸ προσωπικό.
  8. Ὅλες οἱ σχολικὲς ἑορτὲς καὶ ἐκδηλώσεις ἀναβάλλονται κατ΄αὐτὴ τὴ σχολικὴ χρονιά, Ἐξαιροῦνται οἱ Δοξολογίες γιὰ τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ τῆς 25ης Μαρτίου καθὼς καὶ ἡ σχολικὴ Θεία Λειτουργία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
  9. Οἱ ἐξωσχολικὲς δραστηριότητες ποὺ γίνονται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης (Σχολὴ Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, Χορωδία Ἐνηλίκων, Παιδικὴ Χορωδία, Τμῆμα Χοροῦ, Συμβουλευτικὴ Ὑποστήριξη Μαθητῶν-Γονέων-Ἐκπαιδευτικῶν) θὰ συνεχισθοῦν μόλις οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέψουν.
  10. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἡ γραμματεία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης εἶναι πάντοτε στὴ διάθεσή σας γιὰ ὁποιαδήποτε ἐπιπλέον πληροφορία ἢ βοήθεια χρειασθεῖτε.

 

Καλὴ σχολικὴ χρονιά!

 

Μὲ ἐκτίμηση

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση