‘Αρθρα Ομογένεια

Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

 

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Η τηλεπικοινωνιακή ιστορία της Αιγύπτου ξεκινά το 1854 όταν και άρχισε να λειτουργεί η πρώτη τηλεγραφική γραμμή που συνέδεε το Κάιρο με την Αλεξάνδρεια, κατασκευασμένη από την British Eastern Telegraph Company.

Στις 26/1/1881 η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση παραχώρησε στον Αλέξανδρο Γκράχαμ την άδεια εγκατάστασης τηλεφωνικών γραμμών μεταξύ Καΐρου και Αλεξανδρείας. Όμως, τον Απρίλιο του ίδιου έτους ο Γκράχαμ, με σχετική έγκριση της κυβερνήσεως, παραχώρησε τη σχετική άδεια στην Oriental Telephone Company Limited.

Στις αρχές του 1914 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις της αγοράς της Oriental Telephone Company από την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση, οι οποίες όμως διακόπηκαν λόγω της έκρηξης του Α΄π.π. Τελικά, η αγορά αυτή επετεύχθη στις αρχές του 1918, με την καταβολή 1.000.000 λιρών. Η κυβέρνηση δε, προσκόλλησε την Τηλεφωνική Υπηρεσία στη Διοίκηση των Σιδηροδρόμων και Τηλεγράφων, ενώ βάσει της συμφωνίας διατηρούσε το δικαίωμα να κρατήσει ή να απολύσει οποιονδήποτε υπάλληλο της παλιάς εταιρίας.

Το 1957 όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Oriental Telephone Company και των άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών, ενώ την ίδια χρονιά οι ενσύρματες και ασύρματες επικοινωνίες τέθηκαν υπό τη δικαιοδοσία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ασύρματων Επικοινωνιών, η οποία και αναφερόταν στο Υπουργείο Μεταφορών.

Το 1980 ιδρύθηκε η Arab Republic of Egypt National Telecommunications Organization (ARENTO) ως αυτόνομη δημόσια υπηρεσία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών – η οποία ως το 1996 ήταν ο μοναδικός πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Αίγυπτο – και το 1998 μετονομάστηκε σε Telecom Egypt, μετατρεπόμενη σε μετοχική εταιρία, στην οποία η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση διατηρεί σχεδόν την πλήρη κυριότητα (80%), με τα κεντρικά της γραφεία να βρίσκονται σε Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Μανσούρα, Σουέζ, Ισμαηλία και Τάντα. Παράλληλα, δημιουργήθηκε το Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής υποδομής στη χώρα.

Η Telecom Egypt προσφέρει επίσης υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μέσω της συμμετοχής της στη Vodafone Egypt. Συνολικά, διατηρεί δημόσιο μονοπώλιο έναντι των σταθερών γραμμών, παρέχει το 70% της υπηρεσίας διαδικτύου, είναι ο μοναδικός πάροχος διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών, ενώ παρέχει συνδεσιμότητα σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας.

Η τηλεφωνική σύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου έλαβε χώρα το Μάρτιο του 1948 και τα σχετικά της εγκαίνια περιγράφονται ως ιστορικό γεγονός σε άρθρο του αλεξανδρινού ¨Ταχυδρόμου¨ ως εξής :

¨Χθες το απόγευμα [10 Μαρτίου 1948] ενεκαινιάσθη η τηλεφωνική συγκοινωνία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Ο Έλλην Υπουργός των Τ.Τ.Τ. κ. Ανδρέας Μπιράκης συνωμίλησε μετά του Αιγυπτίου συναδέλφου του Υπουργού της Συγκοινωνίας Α.Ε. Ιμπραήμ Ντεσσούκι Αμπάζα Πασσά, κατόπιν δε μετά του Πρεσβευτού της Ελλάδος κ. Γ. Τριανταφυλλίδη, προς ον απηύθυνε χαιρετισμόν όστις έχει εν περιλήψει ως εξής :

¨Εγκαινιάζων την γραμμήν ταύτην σήμερον υποβάλλω τα σέβη μου εις την Α.Μ. τον Βασιλέα της Αιγύπτου, χαιρετίζων τον Πρόεδρον και τα μέλη της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως, ως και τον φίλον αιγυπτιακόν λαόν. Επίσης απευθύνω χαιρετισμόν προς τους Αιγυπτιώτας Έλληνας, τους οποίους έχομε βαθειά εις την καρδιάν μας. Η Ελλάς μετά τόσους αγώνας είχε το δικαίωμα να αναπαυθή και να επουλώση τας πληγάς της, και όμως είναι ηναγκασμένη να εξακολουθή να μάχηται. Εις τον αγώνα τούτον πάντως θα επικρατήση. Η Ακρόπολις ήτις λάμπει ως εν σύμβολον ούτε έσβυσεν, ούτε θα σβύση ποτέ¨.

Εις τον χαιρετισμόν του κ. Μπιράκη, η Α.Ε. ο Ντεσσούκι Αμπάζα Πασσάς απήντησεν ως εξής :

¨Έχω την τιμήν να εγκαινιάσω μετά την Υμετέρας Εξοχότητος την τηλεφωνικήν συγκοινωνίαν Καΐρου-Αθηνών. Το ευτυχές τούτο γεγονός έρχεται να προσθέση ένα ακόμη δεσμόν εις τους τόσους άλλους που συνδέουν τας δύο μας χώρας. Και αι δύο ήσαν αι πρώται εις την Ιστορίαν. Έδωσαν εις τον πολιτισμόν τον χιλιόχρονον πολιτισμών των. Η κατευθείαν αυτή επαφή των θα προσεγγίση περισσότερον, είμαι βέβαιος, τον ελληνικόν και τον αιγυπτιακόν λαόν. Τόσοι άλλως τε δεσμοί μας ενώνουν, πολιτικοί, πνευματικοί και οικονομικοί¨.

Κατόπιν ο Αιγύπτιος υπουργός έπλεξε το εγκώμιον της Ελληνο-Αιγυπτιακής φιλίας, εκφράσας τον θαυμασμόν του δια την δραστηριότητα της Ελληνικής εν Αιγύπτω παροικίας.

Εις τον κ. Μπιράκην απήντησεν ο Πρεσβευτής μας κ. Τριανταφυλλίδης, ο οποίος αφού εξέφρασε την συγκίνησιν του διότι ήκουεν την φωνήν της Ελλάδος, κατέληξεν :

¨Θα υποβάλλω τα σέβη σας εις την Α.Μ. τον Βασιλέα Φαρούκ και τον χαιρετισμόν σας εις την Αιγυπτιακήν Κυβέρνησιν, τον Αιγυπτιακόν Λαόν και τους Αιγυπτιώτας Έλληνας. Τα αισθήματα τα οποία τρέφει η Αίγυπτος προς την Ελλάδα είναι εξαιρετικώς φιλικά, κάθε δε νέα σύσφιγξις σχέσεων γίνεται δεκτή ενταύθα μετά μεγάλης ικανοποιήσεως. Τέλος και από πρακτικής απόψεως η τηλεφωνική επικοινωνία θα εξυπηρετήση μεγάλως τας οικονομικάς και εμπορικάς σχέσεις¨.

Το δικαίωμα της τηλεφωνικής επικοινωνίας μετά της Ελλάδος ωρίσθη μία λίρα Αιγύπτου κατά λεπτόν. Κάθε δε τηλεφώνημα, δέον να μην υπερβαίνει τα τρία λεπτά της ώρας. Ο υπουργός υπεσχέθη ήδη ότι αργότερον η τιμή θα ελαττωθή¨.

[Στη φώτο αναμνηστικό γραμματόσημο επ΄ ευκαιρία της International Telecommunications Conference που έλαβε χώρα στο Κάιρο το 1938]

 

Αφήστε μια απάντηση