‘Αρθρα

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Είναι γνωστό πως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου χρονολογούνται από τον Αύγουστο του 1833 με το διορισμό από την τότε ελληνική κυβέρνηση του Μιχαήλ Τοσίτσα ως πρώτου Προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Το 1835 το Προξενείο Αλεξανδρείας αναβαθμίστηκε σε Γενικό Προξενείο, το 1840 ιδρύθηκε το Γενικό Προξενείο Καΐρου και το 1900 η Ελληνική Πρεσβεία. Επίσης, στο Πορτ-Σάιτ λειτουργεί Προξενικό Λιμεναρχείο. Η Αίγυπτος αντίστοιχα διατηρεί πρεσβεία στην Αθήνα.

Αυτό που δεν ήταν γνωστό μέχρι σήμερα είναι το πότε η Αίγυπτος διόρισε τον πρώτο πρέσβη της στην Ελλάδα, για να επακολουθήσει μια μακρά αλυσίδα αξιόλογων υψηλόβαθμων διπλωματικών ως τον σημερινό αγαπητό πρέσβη, εξοχότατο κ. Mohamed Farid Monib.

Ήταν λοιπόν Απρίλιος του 1925 όταν τοποθετήθηκε ο πρώτος Αιγύπτιος πρέσβης στη χώρα μας και συγκεκριμένα ο Μωχάμεντ Φάχμυ Πασάς, που με την ευκαιρία αυτή έδωσε συνέντευξη στον αλεξανδρινό ¨Ταχυδρόμο¨ που για την ιστορία αξίζει να αναδημοσιεύσουμε, τονίζοντας για μία ακόμη φορά τις φιλικότατες διπλωματικές, πολιτιστικές, οικονομικές, στρατιωτικές και κοινωνικές σχέσεις που διέπουν τις δύο χώρες στα πλαίσια της σύγχρονης ιστορικής πραγματικότητας :

¨Ο αναχωρών δι΄ Αθήνας σήμερον (7/4) το απόγευμα νέος Πρέσβυς της Αιγύπτου εις Αθήνας Μωχάμεντ Φάχμυ Πάσσα είχε την ευγενή καλωσύνην να μας δεχθή εις ακρόασιν την πρωΐαν ταύτην εις το Ξενοδοχείον Ουΐντσωρ όπου κατέλυσεν από χθες.

Τον εύρομεν περιστοιχούμενον υπό του γραμματέως του και διαφόρων προκρίτων οίτινες ήλθον να τον αποχαιρετήσωσι.

Η Α.Ε. Μωχάμεντ Φάχμυ Πασσάς, μορφή συμπαθεστάτη, είναι από τους πλέον μορφωμένους Αιγυπτίους. Πληροφορηθείς τον σκοπόν της επισκέψεως μας εδέχθη ευχαρίστως να ομιλήση, δια μέσου του ελληνικού τύπου, προς τον ελληνισμόν της Αιγύπτου.

 • Είναι γνωστά τα φιλελληνικά σας αισθήματα εις την εν Αιγύπτω Ελληνικήν παροικίαν και ελπίζομεν πολλά από την μετάβασιν σας εν Ελλάδι.
 • Είμαι ευχαριστημένος και σας παρακαλώ να τονίσετε ότι είμαι ο πρώτος Αιγύπτιος Πέσβυς όστις μεταβαίνει εις την χώραν σας. Θα είναι αργότερα μία από τας καλλιτέρας αναμνήσεις της διπλωματικής μου ζωής.
 • Τι σκέπτεσθε δια την Ελληνο-Αιγυπτιακήν σύμβασιν ;
 • Θα εργασθώ όσον μου είναι δυνατόν δι΄ αυτήν, υπό τους ευνοϊκωτέρους όρους προς σύσφιγξιν των φιλικών σχέσεων δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη συμπράξεως των δύο χωρών.
 • Η αιγυπτιακή πρεσβεία θα εγκατασταθή αμέσως εν Αθήναις ;
 • Όσον το δυνατόν γρηγορότερον. Δεν εξευρέθη ακόμη το κατάλληλον οίκημα, φροντίζει όμως περί τούτου ο εν Πειραιεί Αιγύπτιος Πρόξενος. Μετ΄ εμού αναχωρεί σήμερον δια της ¨Φαμάκας¨ επίσης ο διορισθής εν Θεσσαλονίκη πρόξενος Μωχάμεντ Σουλτάν Μπέη. Προχθές το απόγευμα μετέβην να αποχαιρετήσω την Α.Μ. τον Βασιλέα Φουάτ. Μεταξύ άλλων ο Άναξ μοι εδήλωσε : ¨Είμαι λίαν ευχαριστημένος δια την μετάβασιν σας εις Αθήνας. Εκεί θα συναντήσετε πολλούς Έλληνες φίλους της Αιγύπτου, μεταξύ των οποίων και τινάς προσωπικούς φίλους του αειμνήστου πατρός μου¨.
 • Σας ανέφερεν ονόματα η Α. Μεγαλειότης ;
 • Μάλιστα.
 • Θα είχατε την καλοσύνην να τ΄ αναφέρετε και εις ημάς ;
 • Δυστυχώς δεν τα ενθυμούμαι όλα. Και δεν θα επεθύμουν να παραληφθή κανείς εξ αυτών, τοσούτο μάλλον καθ΄ όσον αι δηλώσεις μου αύται προς τον ¨Ταχυδρόμον¨ θα αναγνωστούν, είμαι βέβαιος περί τούτου, υπό των εν Αθήναις ενδιαφερομένων.
 • Τι άλλο σας είπεν η Α.Μ. ο Βασιλέας Φουάτ ;
 • ¨Αι σχέσεις των δύο χωρών – εσυνέχισεν ο Άναξ – αίτινες μέχρι τούδε ήσαν φιλικώταται, ελπίζω να αναπτυχθούν έτι περισσότερον. Η καλή θέλησις και η λεπτότης ην έδειξεν έναντι της Αιγύπτου η Ελληνική Κυβέρνησις σχετικώς προς τα Βακουφικά κτήματα της Βασιλικής Οικογενείας εν Καβάλλα και Θάσσω, με συγκινούν¨.
 • Θα σηνηντήσατε βεβαίως τον εν Καΐρω πρέσβυν της Ελλάδος ;
 • Μάλιστα. Προχθές μετέβην να τον αποχαιρετήσω. Εφάνη λίαν ευγενής προς εμέ και είμαι πολύ συγκεκινημένος δια την υποδοχήν αυτήν. Του εκφράζω και δημοσίως τα θερμάς μου ευχαριστίας. Ευχαριστώ επίσης τον Ελληνικόν Τύπον της Αιγύπτου δια το προς εμέ ενδιαφέρον του, ιδιαιτέρως δε τον ¨Ταχυδρόμον¨, όστις είχε την καλοσύνην να στείλη αντιπρόσωπον του προς συνάντησιν μου.

Την στιγμήν καθ΄ ην αποχαιρετώμεν τον ευγενή και φιλλέληνα διπλωμάτην, μας εκράτησε το χέρι και προσέθεσε συμπερασματικών :

 • Έχω την προαίσθησιν ότι μεταβαίνων ίνα αναλάβω τα καθήκοντα μου εν Αθήναις θα εξακολουθώ να ευρίσκομεν εις την Αίγυπτον !¨.

Αφήστε μια απάντηση