Ομογένεια

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΦΡ-ΕΛ-ΖΑΓΙΑΤ

 

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Το Καφρ ελ Ζαγιάτ, σημαντικό εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο, επέσυρε από νωρίς την προσοχή των ομογενών, η εγκατάσταση των οποίων εκεί θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά την πρώτη δεκαετία του δευτέρου μισού του 19ου αι. Στους Έλληνες δε επιχειρηματίες οφείλεται η εγκατάσταση των πρώτων ατμοκίνητων βαμβακομηχανών στο ¨χωριό¨, όπως το αποκαλούν ακόμη και σήμερα παλαιοί Αιγυπτιώτες κάτοικοι του.

Αξίζει λοιπόν να δούμε πως το περιέγραφε ο Κλεόβουλος Κ.  Αρτεμίδης στα 1918 μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας ¨Ταχυδρόμος-Ομόνοια¨ (18-31/1/1918) σε σχετική ανταπόκριση του από τη Μανσούρα στις 14/27 του Γενάρη της ίδιας χρονιάς :

 

          ¨Ηυτύχησα να διαμείνω εν Καφρ ελ Ζαγιάτ επί τινάς ημέρας. Το Καφρ ελ Ζαγιάτ είνε κώμη της Αιγυπτιακής γης λίαν ονομαστή και μεγάλη. Λογιζομένη ως τόπος εξοχικός ως εκ του αρκετά υγιεινού κλίματς της καλής τοποθεσίας επί της όχθης του Νείλου και των κήπων ου κέκτηται.

          Αριθμεί υπέρ τας 110 Ελληνικάς οικογενείας ανθηροτάτας οικονομικώς και λίαν ευγενείς και αναπτυγμένας εκ διαφόρων μερών της Ελλάδος και δη εκ της νήσου Ρόδου προερχομένας, διατηρούσας ευπρόσωπον Ελληνικήν Σχολήν παρά τον ευρύν και μεγαλοπρπεπή ναόν αυτών ου επαξιώς προϊσταται ο ενάρετος και λόγιος του Χριστού ιερεύς αιδεσιμώτατος κ. Χριστόφορος Νικολαϊδης.

          Ο το πρώτον επισκεπτόμενος την μεγάλην ταύτην κώμην έλλην περιηγητής κατέχεται υπό μιας ανακουφίσεως και αγαλλιάσεως άμα απαντών εν αυτή κέντρα καθαρώς ελληνικά εν ει(?) ευχαριστούνε και τέρπ(?) τα διέλθη ώρας δύναται και μάλιστα λίαν ευπρόσωπον Ελληνικόν Σύλλογον υπό το όνομα ¨Ερμής¨ πάμπολλα αριθμούν τα μέλη εν τω οποίω συχνά δίδονται διάφοροι δραματικαί παραστάσεις, χοροεσπερίδες και ημερίδες ωφελιμώταται δε διαλέξεις γίνονται εκ μέρους επιστημόνων και άλλων λογίων ανδρών ω πλείστων ευμοιρεί η εν λόγω ελληνική παροικία.

          Εν τω Ελληνικώ τούτω Συλλόγω φροντίδι και επιμελεία του Διοικητ. αυτού Συμβουλίου λειτουργεί ? και απροσκόπτως Μουσική Οργανική Σχολή υπό την διέυθυνση πεπειραμένου και φιλόπουνου Ελλήνος μουσικοδιδασκάλου, του κ. Αυγερινού Κωσταλίου, επωφελώς άλλοτε δράσαντος εν τη Ελληνική Κοινότητι Μανσούρας. Η Μουσική αύτη Σχολή σήμερον παρουσιάζει ευπρόσωπον μανδολινάταν και Φιλαρμονική ορχήστραν, αριθμούσας αμφοτέρας υπέρ τα 50 μέλη, πείραν δε της ικανότητος και δεξιότητος αυτού περί την εκτέλεσιν διαφόρων μουσικών συνθέσεων έλαβον ο ίδιος, παραστάς εις τε τας ιδιαιτέρας διδασκαλίας, τη ευγενεί προσκλήσει του κ. Αυγερινού εν τη μαντολινάτα και κατά την εορτήν του δένδρου των Χριστουγέννων, καθ΄ ην η Φιλαρμονική επαιάνισεν εκλεκτά τεμάχια ων τινά ήσαν και συνθέσεις του εν λόγω μουσικοδιδασκάλου.

 

ΚΑΦΡ ΕΛ ΖΑΓΙΑΤ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 1921

 

          Βαθύτατα συγκινήθην ιδών μεταξύ των μαθητών της Μουσικής Σχολής και τελείους άνδρας καταγινομένους επιμελώς και προθύμως εις την εκμάθησιν της μάγου του Ορφέως τέχνης, τουθ΄ όπερ μετεφέρι με εις νου ? ? χρόνους της παλιάς και ? αρχαιότητος καθ΄ ους οι ημέτεροι πρόγονοι και πέραν του 80 έτους εμάνθανεν μουσικήν δια την προς αρετήν μάλιστα ωφέλειαν  προς τη αισθητική τέρψει ?

Αριστείδης ο Κοιντολιανός φθέ?

          Λίαν ο΄ ευχάριστον είνε ότι ο έλλην μουσικοδιδάσκαλος τους μαθητάς του ασκεί εις τα πολλά και εις τρόπους και ρυθμούς ελληνικούς διαγείρων ούτος εν τη ψυχή αυτών την αγάπην και προς την ελληνικήν μουσικήν.

          Εύχομαι ο αρρενωπός ούτος του Καφρ ελ Ζαγιάτ 50μελής μουσικός όμιλος ? πληρούται υψηλού φρονήματος ? εν τη αγάπη προς την Μουσικήν και αυξάνηται εις Μέλη. Μη λησμονώμεν ότι η ψυχή ημών δια της Μουσικής ρυθμίζεται, κτλ, κτλ.

          Εν Καφρα ελ Ζαγιάτ λειτουργεί ωσαύτως και Φιλόπτωχος Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών υπό την προεδρείαν της φιλευσπλάχνου και φιλοκάλου κ. Ψύχα ήτις μετ΄ άλλων ευγενών και φιλανθρώπων Κυριών της αυτόθι Ελληνικής Κοινότητος δραστηρίως εργάζεται προς τέλεσιν έργων ευποιίας και φιλανθρωπίας ανακουφίζουσα δυστυχείς και πενομένας υπάρξεις¨.

 

 

Αφήστε μια απάντηση