Κύπρος Νέα

Συνάντηση της Προέδρου της Βουλής της Κύπρου με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε χθες, 7-6-23, την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων κα Τζόζη Χριστοδούλου επί τη ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της. Η Πρόεδρος της Βουλής, εξέφρασε την πλήρη προσωπική προσήλωσή της στην προσπάθεια για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων επισήμανε από την πλευρά της ότι για την επίτευξη κοινωνικής αλλαγής σε θέματα ισότητας είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις εν γένει πολιτικές του κράτους.  Επισήμανε επίσης ότι η αρωγή του νομοθετικού σώματος, αποτελεί sine qua non για την υλοποίηση των εν λόγω στόχων.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε, περαιτέρω, στην ανάγκη νομοθετικής κάλυψης του θεσμού Ισότητας των Φύλων με την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καθιδρυθεί ένας οριζόντιος συντονιστικός φορέας προς υλοποίηση πολιτικών, οι οποίες να προωθούν την ισότητα των φύλων.  Επί του σημείου αυτού ανταλλάγησαν απόψεις αναφορικά με τη νομιμοποιητική βάση θεσμοθέτησης ενός τέτοιου θεσμού, έτσι που να μην προσκρούει σε συνταγματικές διατάξεις που καθορίζουν τις εξουσίες της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Επισημάνθηκε επίσης, ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων, τα οποία αφορούν σε έμφυλες διακρίσεις αντικατοπτρίζουν την έλλειψη παιδείας επί των θεμάτων αυτών. Ως εκ τούτου, τονίστηκε η ανάγκη ανάληψης στοχευμένων ενεργειών, όπως και η σημασία της διεξαγωγής δημόσιας συζήτησης προς ανάπτυξη ενσυναίσθησης.

Τέλος, συζητήθηκαν επιμέρους εκκρεμούντα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η ανάγκη θέσπισης νομοθετικής ρύθμισης για την εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού και η ανάγκη προσέγγισης εκλογικών ζητημάτων λαμβανομένης υπόψη της έμφυλης διάστασης, θέματα για τα οποία επιβεβαιώθηκε εκατέρωθεν η βούληση αποφασιστικής συμβολής προς προώθησή τους.

 

https://www.parliament.cy

 

Αφήστε μια απάντηση