Κύπρος Νέα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΑ

H Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα με όρους επιτοπίου προσωπικού για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόλση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

Καθήκοντα και ευθύνες

– Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην Πρεσβεία/Mόνιμη Αντιπροσωπεία και Προξενικό Τμήμα

– Διαχείριση αλληλογραφίας στα Γερμανικά και Αγγλικά

– Χειρισμός θεμάτων πρωτοκόλλου για τον Αρχηγό της Διπλωματικής Αποστολής και το Διπλωματικό Προσωπικό

– Υποστήριξη του συντονισμού των τμημάτων της Διπλωματικής Αποστολής

– Καθήκοντα υποδοχής

Προσόντα και ικανότητες:

– Γραμματειακές/δεξιότητες και γνώση οργάνωσης γραφείου και διαδικασιών αρχειοθέτησης – σχετική εμπειρία με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

– Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου MS Office (Word, Excel, MS-Outlook) και δακτυλογραφίας.

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής, της Γερμανικής και της Αγγλικής γλώσσας

– Κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος σε οιανδήποτε από τις πιο πάνω γλώσσες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

– Οργανωτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

– Υψηλό επίπεδο ευθυκρισίας και διακριτικότητας.

Μισθός:
Ετήσιος μεικτός μισθός €37.263,80 (€2.661,70 x 14), στην αρχική βαθμίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 3 σελίδες), μαζί με συνοδευτική επιστολή και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ViennaAmbassador@mfa.gov.cy μέχρι και την 29η Απριλίου 2024.

Μόνο όσοι επιλεγούν θα κληθούν στη συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν Λευκό Ποινικό Μητρώο από τη χώρα διαμονής.

Αφήστε μια απάντηση