Hephaestus Wien Νέα Ομογένεια Στήλες

Ἀνακοινωθὲν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ (CEOB-OBB)

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ συνῆλθεν διὰ 28ην φορὰν εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, εἰς Βρυξέλλας, τὴν Παρασκευὴν 7ην Ἰουνίου 2024 ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Domodedovo κ. Συμεών, (Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν ρωσσικῆς παραδόσεως {Πατριαρχεῖον Μόσχας}), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Ἰουστίνου (Πατριαρχεῖον Σερβίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ, βοηθοῦ ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὴν βραδύτητα τοῦ μηχανισμοῦ ἀναγνωρίσεως ὑπὸ τοῦ κράτους ὁρισμένων ὀρθοδόξων ἐνοριῶν, κυρίως εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς Φλάνδρας, καθὼς καὶ διὰ τὰ διατάγματα ποὺ ἰσχύουν εἰς τὰς διαφόρους ἐπαρχίας τοῦ Βελγίου διὰ τὴν ἀπόκτησιν αὐτῆς τῆς ἀναγνωρίσεως.

Οἱ ἱεράρχαι, ἀνησυχοῦντες διὰ τὰ ἀνακύψαντα σοβαρὰ προβλήματα ἐντὸς τῶν κόλπων τοῦ Ὀρθοδόξου Κινήματος Νεολαίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν (OJN) καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Κατασκηνώσεως (OZK), καλοῦν ὅλους ὅσους ἐμπλέκονται εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Θερινὴν Κατασκήνωσιν νὰ συνεργάζονται μεταξύ των μὲ συμφιλιωτικὸν πνεῦμα. Δηλώνουν κατηγορηματικῶς ὅτι κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ἀποκλείεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαδικασίαν, ἀνεξαρτήτως ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας ἢ ἐθνικότητος. Οἱ ἐπίσκοποι δηλώνουν ἐπίσης ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις εἶναι πάντοτε ἔτοιμη νὰ παρέμβῃ ὡς διαμεσολαβητικὸν ὄργανον. Μία ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως θὰ ἠδύνατο νὰ συναντηθῇ μὲ τοὺς ὑπευθύνους μὲ στόχον τὴν διατήρησιν τῆς ἑνότητος, τῆς ἁρμονίας καὶ διὰ τὸ καλὸν τῶν νέων μας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνας ἢ δύο ἱερεῖς θὰ ἠδύναντο ἐπίσης νὰ ὁρισθοῦν ὡς ποιμαντικῶς ὑπεύθυνοι καὶ νὰ δίδουν ἀναφορὰν εἰς τὴν Ἐπισκοπικὴν Συνέλευσιν. Ἑπομένως εἰς καμμίαν περίπτωσιν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις δὲν δύναται νὰ δώσῃ τὴν εὐλογίαν αύτῆς διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς κατασκηνώσεως τοῦ θέρους 2024.

Οἱ ἀρχιερεῖς ἐνημερώθησαν διὰ τὰς ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴν ζωὴν καὶ τὰς δραστηριότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ τοῦ Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.

Ὁμίλησαν ἐπίσης διὰ τὰς πρακτικὰς λεπτομερείας ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος τὸ ὁποῖον θὰ πραγματοποιήσουν ἀπὸ τῆς 21ης ἕως καὶ τὴν 27ην Σεπτεμβρίου 2024, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εἰς τὴν νῆσον τῆς Ἀποκαλύψεως, τὴν Πάτμον.

Οἱ ἀρχιερεῖς ἀντήλλαξαν ἐπίσης πληροφορίας καὶ εἰδήσεις ἀπὸ τὰς ἀντίστοίχους ἐπισκοπάς των. Συνεχάρησαν ἐπίσης τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Δοσίθεον διὰ τὴν 10ην ἐπέτειον ἀπὸ τῆς εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίας του, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειράν του ἐνημέρωσεν τοὺς ἐπισκόπους διὰ τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις ποὺ ἐτοιμάζονται δι’ αὐτὸ τὸ Ἰωβηλαῖον.

Ἡ ἑπομένη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἔχει προγραμματιστεῖ διὰ τὴν 14ην Νοεμβρίου 2024.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ ἐδημιουργήθη κατόπιν ἀποφάσεως τῆς 4ης Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ποὺ συνεκλήθη εἰς τὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Gathering of the Orthodox Bishops Conference of the Benelux (7-6-2024)

Αφήστε μια απάντηση