Ομογένεια

Ἀνακοινωθὲν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ

 

Βρυξέλλες – Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνεκλήθη εἰς τὴν 22αν τακτικὴν αὐτῆς συνεδρίασιν. Ἡ συνεδρίασις διεξήχθη, διὰ τηλεδιασκέψεως λόγῳ τῆς ὑγιειονομικῆς κρίσεως, τὴν Τρίτην 22 Ἰουνίου 2021 ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ (Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου – Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Οἱ ἐπίσκοποι μπόρεσαν νὰ ἀνταλλάξουν πληροφορίας καὶ ἀπόψεις γύρω ἀπὸ τὴν κατάστασιν ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ εἰς τὰς τρεῖς χώρες τῆς Μπενελούξ. Μπόρεσαν κυρίως νὰ διαπιστώσουν πὼς μία καθαρὰ βελτίωσις εἰς τὰ στοιχεῖα τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως ἐπιτρέπει καὶ τὴ χαλάρωσιν τῶν μέτρων ποὺ τηροῦνται κατὰ τὰς συγκεντρώσεις ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἐπιτρέπονται πλέον αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι νὰ τελοῦνται μὲ τὴν παρουσίαν περισσοτέρων ἀτόμων. Ἰσχύουν βεβαίως ἀκόμη περιορισμοὶ ποὺ ἀφοροῦν κυρίως εἰς τὰς ἀποστάσεις ποὺ πρέπει νὰ τηροῦν οἱ πιστοὶ μεταξύ των καθὼς καὶ τὰ ἄλλα μέτρα προστασίας. Ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα πὼς πρὶν τὸ τέλος τοὺ καλοκαιριοῦ θὰ ἐπανέλθῃ ἡ κανονικότης καὶ εἰς τὴν θείαν λατρείαν. Ἐπὶ τοῦ παρόντος ὅμως πρέπει νὰ τηροῦνται τὰ ὑγειονομικά μέτρα ποὺ αἱ ἀρχαὶ ἔχουν ἐπιβάλλει.

Οἱ ἱεράρχαι διεπίστωσαν τὴν ἀνάγκην ἐνεργοποιήσεως τῶν διαφόρων ἐπιτροπῶν ποὺ ὑφίστανται καὶ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως καὶ τοῦ διορισμοῦ ὁρισμένων νέων μελῶν.

Οἱ ἱεράρχαι ἐνημερώθησαν διὰ τὰς νέας νομικὰς διατάξεις σχετικῶς μὲ τὴν λειτουργίαν τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων τόσον εἰς τὴν Περιφέρειαν τῶν Βρυξελλῶν ὅσον καὶ εἰς τὴν Φλάνδραν. Ἐνημερώθησαν ἐπίσης καὶ διὰ ἐκδήλωσιν ἐναντίον τῶν διακρίσεων ποὺ ἔγινεν εἰς τὸ Φλαμανδικὸν Κοινοβούλιον μὲ τὴν συμμετοχὴν τῶν ἐκπροσώπων τῶν θρησκειῶν καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴν σχετικῆς Χάρτας.

Αἱ θεριναὶ κατασκηνώσεις διὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους ποὺ διοργανώνονται διὰ 22ην φορὰν ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν Ὁλλανδίας καὶ Βελγίου ἔλαβον τὴν εὐαρέσκειαν καὶ εὐλογίαν τῶν ἐπισκόπων.

Οἱ ἀρχιερεῖς ἐνημερώθησαν ἐπίσης καὶ διὰ τὰς δραστηριότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχῆς Ἀποστολῆς εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ μία συνάντησις μὲ τὸν Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης τῆς χώρας καθὼς καὶ μἰα συνένευξις ποὺ παραχωρήθηκε.

Εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ ἐνδιαφέροντός των διὰ τὴν παροχήν ὀρθοδόξου θεολογικῆς καταρτίσεως εἰς την Μπενελοὺξ, οἱ ἐπίσκοποι ἐπληροφορήθησαν τὰς νεωτέρας εἰδήσεις σχετικῶς μὲ τὸ Κέντρον Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ἅγιος Εἰρηναῖος» εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ράντμπουντ τοῦ Ναϊμέχεν τῆς Ὁλλανδίας, διὰ τὰς δραστηριότητάς του καθὼς καὶ διὰ τὸν τρόπον λειτουργίας του. Ἐπίσης ἔγινεν ἐνημέρωσις τῶν ἐπισκόπων καὶ διὰ την λειτουργίαν τοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ἀπόστολος Παῦλος» εἰς τὸ Βέλγιον καὶ κυρίως διὰ τὴν ἐπέτειον τῶν 30 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ φλαμανδοφώνου τμήματος τοῦ ἐν λόγῳ Ἰνστιτούτου.

Ἡ ἑπομένη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἔχει προγραμματισθεῖ διὰ τὴν 16ην Νοεμβρίου 2021.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ ἐδημιουργήθη κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τῆς 4ης Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ποὺ συνεκλήθη εἰς τὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Αφήστε μια απάντηση