Ειδήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Οικουμενικό Πατριαρχείο Ομογένεια

Ὁ Μητρ. Βελγίου Ἀθηναγόρας δεκτὸς ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Δουκὸς τοῦ Λουξεμβούργου

 

Μητροπολίτης Βελγίου θηναγόρας δεκτς π το Μεγάλου Δουκς το Λουξεμβούργου

 

Τὴν Πέμπτην 26 Νοεμβρίου 2020 τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας καὶ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς, ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος Λουξεμβούργου, ἔγιναν δεκτοὶ εἰς ἀκρόασιν ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Βασιλικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Μεγάλου Δουκὸς τοῦ Λουξεμβούργου κ. Ἐρρίκου εἰς τὸ Παλάτιον. Αὐτὴ ἡ ἀκρὀασις ἔγινε κατόπιν προσκλήσεως καὶ πρωτοβουλίας τοῦ Μεγάλου Δουκός καὶ διήρκησε 60 λεπτὰ (ἀντὶ τῶν 30 ποὺ προεβλέποντο).

Ἡ Αύτοῦ Βασιλικὴ Ὑψηλότης, ἀφοῦ ὑπεδέχθη θερμῶς τοὺς δύο προσκεκλημμένους του, ἐξέφρασεν τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν παρουσίαν γενικῶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπῆρξεν μία οὐσιαστική, χρήσιμος καὶ ἐποικοδομητικὴ συζήτησις. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὡς ἐπικεφαλῆς καὶ μόνος ἀντιπρόσωπος τοῦ συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν διαφόρων ἀρχῶν τοῦ Λουξεμβούργου, ἐπαρουσίασεν εἰς τὸν ἀρχηγὸν τοῦ κράτους τὴν θέσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν κόσμον τονίζων ὅτι παρὰ τὰς διαφορὰς γλώσσης, πολιτιστικῶν στοιχείων καὶ ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ ἡ αὐτή.

Ὁ Ὑψηλότατος ἔξέφρασεν ζωηρὸν ἐνδιαφέρον ἐπίσης διὰ τὴν ὀρθόδοξον παρουσίαν εἰς τὴν χώραν του. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἐπισήμως ἀνεγνωρισμένη εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον διὰ τῆς συμβάσεως τοῦ 1998 καὶ διὰ τῆς νεωτέρας συμβάσεως τοῦ Ἰανουαρίου 2015 ποὺ συνυπεγράφη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καὶ ὁ άρχιερατικός του ἐπίτροπος περιέγραψαν εἰς τὸν Μέγαν Δούκαν τὴν ζωὴν καὶ τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον, τὰς πέντε ὀρθοδόξους ἐνορίας τῆς χώρας καὶ τὰς ἄλλας ὀρθοδόξους κοινότητας.

Κατὰ τὴν ἀκρόασιν συνεζητήθησαν καὶ ἄλλα θέματα ὅπως ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Συμβούλιον τῶν Ἀνεγνωρισμένων Θρησκειῶν, εἰς τὸ Συμβούλιον Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Λουξεμβούργου καθὼς καὶ αἱ ἁρμονικαὶ καὶ φιλικαὶ σχέσεις τῶν ὀρθοδόξων μετὰ τῶν ἐκπροσώπων καὶ τῶν πιστών τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων θρησκευμάτων ποὺ εἶναι παρόντα εἰς τὴν χώραν.

Τοὺς συνομιλητὰς ἀπησχόλησαν ἐπίσης κοινωνικὰ ζητήματα, προβληματισμοὶ διὰ τὴν πανδημίαν τοῦ Covid-19 ἀλλὰ καὶ εὐχάρισται ἀναμνήσεις ἐκ τῶν τριῶν ἐπισκέψεων εἰς τὸ Μέγα Δουκᾶτον τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ὁ Ὑψηλότατος ἐξέφρασεν τὴν βαθεῖαν ἱκανοποίησίν του διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος παρουσία εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον συμβάλλει εἰς τὸν πολυπολιτισμικὸν καὶ ἀνεκτικὸν χαρακτῆρα τῆς χώρας. Ὁ Μέγας Δούκας ἐδέχθη μετὰ χαρᾶς νὰ παραστῇ, ἀφοῦ περάσει ἡ πανδημία, εἰς μίαν διορθόδοξον Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν περιοχὴν Weiler-la-Tour. Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀκροάσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἐδώρησεν εἰς τὴν Αὐτοῦ Ὑψηλότητα βιβλία ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Φωτογραφία: © Maison du Grand-Duc /Kary Barthelmey

 

https://orthodoxia.be

 

Αφήστε μια απάντηση