Νέα Ομογένεια

Το Πασχαλινό Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου

 

ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καί Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι, τοῖς Προέδροις τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τοῖς διδάσκουσι καί τοῖς διδασκομένοις ἐν τοῖς Σχολείοις, τοῖς ἐργαζομένοις ἐν τοῖς φιλανθρωπικοῖς καθιδρύμασι καί παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάρις εἴη καί εἰρήνη παρά τοῦ ἐνδόξως Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τιμιώτατοι Ἀδελφοί συνεπίσκοποι καί ἀγαπητά μου παιδιά,

Τό μεγάλο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως καταγράφεται στά Εὐαγγέλια χωρίς θριαμβολογίες καί ἐξάρσεις. Μάλιστα, οἱ Μυροφόρες, πού πρῶτες πένθησαν τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ, ἦταν αὐτές πού, ἐπίσης, πρῶτες μαρτύρησαν καί τήν Ἀνάστασή Του. Ἔκαναν, δηλαδή, αὐτό πού ἀπό τότε συνιστᾶ τήν ἀποστολή τοῦ κάθε χριστιανοῦ: νά κομίζει τή χαρά τῶν καλῶν εἰδήσεων.

Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως ἀπό μόνο του ἀποτελεῖ μιά πρόκληση στή λογική. Ἄν θέλουμε νά μάθουμε τί σημαίνει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, θά πρέπει νά ρωτήσουμε τούς θεολόγους μας καί τούς ἀκαδημαϊκούς. Ἄν θέλουμε, ὅμως, νά μάθουμε πῶς βιώνεται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τότε θά πρέπει νά στραφοῦμε πρός τόν πιστό λαό μας. Θά μποροῦσα μέ βεβαιότητα νά πῶ ὅτι βλέπω τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στή μάνα πού μεγαλώνει τά παιδιά της μέ κόπο. Βλέπω τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στούς μετανάστες πού ἔφτασαν ἐδῶ στήν Αὐστραλία, δούλεψαν σκληρά καί κατάφεραν νά προοδεύσουν καί νά ἐπιτύχουν σέ πολλούς τομεῖς. Βλέπω τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στόν πατέρα ἐκεῖνον πού ἀγωνίζεται νά φέρει ψωμί στό σπίτι, καί δουλεύει για νά ἐξασφαλίσει τά δίδακτρα γιά τά σχολεῖα τῶν παιδιῶν του. Βλέπω τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στίς πληγές τῶν ἀρρώστων μας στά νοσοκομεῖα καί στά πρόσωπα τῶν ἡλικιωμένων πού ἔχουμε στή Βασιλειάδα καί στά ἄλλα γηροκομεῖα μας. Βλέπω τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στούς μαθητές τῶν σχολείων μας, πού ἀγωνίζονται γιά ἕνα καλύτερο αὔριο. Βλέπω τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στούς συνανθρώπους μας πού βρίσκονται στήν ἡλικία μεταξύ τῶν 40 καί τῶν 60 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι πασχίζουν νά ξεπεράσουν τήν κατάθλιψη καί τούς χωρισμούς. Βλέπω τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἄν μοῦ ἐπιτρέπεται νά τό πῶ, στούς ἀποτυχημένους τοῦ κόσμου τούτου, στούς ταπεινούς καί ἀφανεῖς, σέ αὐτούς πού ἔκαναν λανθασμένες ἐπιλογές καί πού ἀγωνίζονται νά ξεπεράσουν τόν κακό ἑαυτό τους καί τά λάθη τοῦ παρελθόντος. Βλέπω τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀκόμη καί στούς κεκοιμημένους μας, πού ἔφυγαν μέ τήν προσδοκία τῆς κοινῆς ἀναστάσεως.

Ὁ λαός μας, ὅλοι ἐσεῖς πού ἀπόψε εὐρίσκεστε ἐδῶ, γίνεστε μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως. Καί ὅλοι μαζί, μέ τήν παρουσία μας, σπᾶμε τή σιωπή τῆς λογικῆς. Σήμερα ἀκούγεται ἡ κραυγή τῆς ἀνθρωπότητας ὅτι «ἀνέστη ὁ Κύριος», γιά νά σώσει τόν κόσμο καί νά δώσει τήν ἀληθινή χαρά. Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω ὅλους: κρατῆστε τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως στή ζωή σας‧ πείσετε τούς ἀνθρώπους γύρω σας ὅτι πρέπει νά χαίρονται. Γιατί ὅπου ὑπάρχει ἔλλειψη χαρᾶς, ἐκεῖ ἀπουσιάζει ὁ Θεός, ἐκεῖ ἀπουσιάζει τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί καί ἀγαπητά μου παιδιά! Χρόνια πολλά!

Ἐν Σύδνεϋ, τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, 16ῃ Ἀπριλίου 2023,

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας

† Ὁ Αὐστραλίας Μακάριος

Αφήστε μια απάντηση